RASİH ÇELİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

TEDARİKÇİ/MÜŞTERİ/DİĞER KİŞİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu ‘Aydınlatma Metni’ kapsamında kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Rasih Çelik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı Kanun’da öngörülen  temel ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda  işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ,6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan ‘kanunlarda açıkça öngörülmesi’ ‘bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’ ,‘veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ‘, ‘ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması’ ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz aynı kanunun 6. maddesi kapsamında kanunda öngörülen hallerin mevcut olması ve açık rıza alınması şartına bağlı olduğu durumda ise tarafınızca ‘açık rıza’ verilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda form doldurulması ; elektronik, mobil veya fiziki ortamlarda gerçekleştirilen sözlü veya yazılı görüşmeler ,insan kaynakları departmanına bilgi /belge aktarımı, dokümantasyon, sistem, elektronik posta ve güvenlik kamerası çekimi  aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş bünyesinde fabrika üretim bölümlerinde , yemekhanede, laboratuvar çalışma alanlarında, koridorlarda ,danışmada , depoda , sevkiyat ve fabrika çevresinde olmak üzere 71 adet güvenlik kamerası vasıtası ile güvenliğin sağlanması, olası bir uyuşmazlığın olası bir uyuşmazlığın ya da sorunun çözümü amacıyla görüntü kaydı ve belirli süreli muhafazası yapılmakta ve işbu kayıt işlemi şirketimizce bu konuda yetkilendirilmiş birimimiz tarafından denetlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntem ve hukuki sebepler ile toplanan kişisel verileriniz Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş tarafından;

Tarafınızla akdedilen sözleşme/sözleşmelerden ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

Satış, pazarlama ve satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yerine getirilmesi,

Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş ‘nin ticari ilişkilerinin yürütülmesi,

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş tarafından kişisel verileriniz mevzuatta öngörülen süreyle saklanmaktadır. Mevzuatta süre belirtilmeyen durumlarda kişisel verileriniz bu verilerin şirket faaliyetleri için gerekliliği göz önünde bulundurularak Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş ‘nin şirket içi uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve olası hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla gereken süre kadar saklanmaktadır. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE 3. KİŞİLERLE PAYLAŞIMI

 

 Toplanan kişisel verileriniz ; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş’nin iş ilişkisi ve şirket faaliyetleri için gerekli olması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş’nin şirket faaliyetlerini yürütmek adına hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı firmalar, danışmanlık firmaları,bankalar  ile  hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar olmak üzere yurtiçinde 3. kişilere aktarılabilmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz ,somut durum ve şartlar uyarınca gerekli olması durumunda yukarıdaki sebeplerle,   Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkeler veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Kanun’un 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere riayet edilerek yurtdışına aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerin saklanmasına ilişkin belirtilen sürelerin sona ermesiyle kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmektedir, yok edilmektedir veya anonim hale getirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını   öğrenme,

 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak KVKK 11.  maddesindeki haklarınıza ilişkin başvurularınızı kimlik tespit edecek bilgi ve belgelerle ,aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş’ye iletmeniz gerekmektedir.Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Rasih Çelik Teks. San. ve Tic. A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Kanalları 

Kep Adresi                 : rasihcelik@hs01.kep.tr

İkametgah Adresi      : Kestel Organize Sanayi Bölgesi Acar Sk .N.20 16450 Kestel Bursa