RASİH ÇELİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

AÇIK RIZA BEYANI

 

RASİH ÇELİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET), tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından, Şirkete personel temini, personel özlük dosyalarının ve işlemlerinin oluşturulması, Şirket müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi,

Kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından, çalışanlarına, görevlilerine, Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili başta Sağlık Bakanlığı, SGK, İŞKUR, vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar, yasal sınırlamalar ve şirket menfaatleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirketin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini,

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi şirketten alabileceğim formu ya da bu formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe doldurarak ve bunun imzalı bir KESTEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AHMETVEFİKPAŞA MAHALLESİ BURSA CADDE ACAR SK NO:4 KESTEL BURSA adresinde bulunan Şirketimizin İnsan Kaynaklarına/Müşteri İlişkilerine, kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, daha önceden sisteme kayıtlı e-posta suretiyle ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu,

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi, 

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, bu metni okuduğumu ve anladığımı;

RASİH ÇELİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İLETİŞİM: KESTEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AHMETVEFİKPAŞA MAHALLESİ BURSA CADDE ACAR SK NO:4 KESTEL BURSA

0 224 3721784

www.rasihcelik.com